Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní

Autor: 
Eva Severini, Dušan Kostrub

Vedecká monografia sa zameriava na koncept kvalitatívneho výskumu a na realizáciu kvalitatívneho výskumu v predprimárnom vzdelávaní, konkrétne akčného výskumu v didaktickej praxi. Prezentuje realizáciu praktického skúmania v materských školách v Slovenskej republike a v Srbskej republike. Prednosťou monografie je, že usústavňuje pohľad na to, ako zvážiť, koncipovať, realizovať a vyhodnocovať kvalitatívny výskum v školskom edukačnom kontexte materských škôl so zreteľom na subjekty (učiteľov a deti) a objekty (kľúčové pojmy témy) výskumu. Prezentovaný výskum vyzdvihuje význam profesie učiteľa materskej školy a upriamuje jeho profesijnú pozornosť na potrebu byť učiteľom výskumníkom, ktorý skúma vlastnú didaktickú prax so zámerom skvalitniť ju. Zároveň poskytuje čitateľovi informácie o princípoch kvalitatívneho výskumu a ich rozpracovanie na konkrétne podmienky. Ďalšou prednosťou monografie je, že tematizuje otázku didaktickej podpory rozvíjania autonómnosti dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. Koncept autonómnosti je v monografii rozpracovaný ako otvorený koncept relatívnej nezávislosti, samostatnosti a sebestačnosti dieťaťa, ktoré rado a vedome spolupracuje s inými deťmi a učiteľom. Koncept autonómnosti je podporený už zmienenou realizáciou kvalitatívneho výskumu (akčného výskumu) v prostredí slovenských a srbských materských škôl na báze úzkej šesťročnej spolupráce s učiteľmi. Výsledky výskumu sú organicky včlenené do textu – do didaktického a metodického rozpracovania s podnetnými ukážkami a návrhmi ako inšpiráciami do predprimárneho vzdelávania. Autonómne dieťa je zobrazované ako aktívny, uvedomelý, kompetentný a spolupracujúci subjekt; ako kongruentný subjekt, ktorého didaktická podpora zo strany učiteľov je zámerná a cieľavedomá v rámci nepriamo riadenej participácie vo výučbových aktivitách. Táto vedecká monografia má za cieľ podporiť rozhodnutie učiteľa materskej školy odhodlať sa kvalitatívne skúmať. Vedecká monografia je zároveň určená vlastne každému, kto je presvedčený, že kvalitatívne skúmať prináša osoh pre človeka, ľudí, skupiny, spoločenstvá i spoločnosť.

Počet strán: 
182
Váha: 
355 g
Formát: 
17,5 x 25
14,49 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.