Žiak, učiteľ a výučba

Autor: 
Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili trochu netradičné poradie kapitol. V odborných publikáciách sa často vyskytuje zaradenie kapitoly o koncepciách výučby na posledných miestach. Autori publikácie akcentujú dôležitosť koncepcií výučby, nakoľko ich považujú za nosné entity utvárania učiteľovej individuálnej koncepcie vyučovania už u študentov učiteľstva. Preto kapitolu o koncepciách výučby zaradili už do prvej tretiny učebnice – za úvodné kapitoly o didaktike ako vede (kap. 1), vyučovacom procese ako systéme (kap. 2), cieľoch (kap. 3) a obsahu výučby (kap. 4). Po predstavení dvanástich vybraných koncepcií výučby (kap. 5) nasleduje podľa autorov kľúčová kapitola „Transmisia verzus konštrukcia v realizácii výučby“ (kap. 6), v ktorej je ukázaná, akcentovaná a argumentovaná rozdielna až protikladná pozícia dvoch základných a aj v súčasnosti veľmi diskutovaných paradigiem výučby – transmisívnej a konštruktivistickej až sociálnokonštruktivistickej. Každá z týchto paradigiem je prítomná ako bázová platforma vo viacerých nami uvádzaných koncepciách výučby. Až keď študent didaktiky nadobudne istý prehľad o týchto bázových a zároveň antagonistických paradigmách výučby, sú mu predložené ďalšie kapitoly, ktoré sa už podrobnejšie zaoberajú jednotlivými systémovotvornými prvkami výučby/vyučovacieho procesu. Záverečné tri kapitoly sú zamerané na výskum/skúmanie výučby a jej možné metodologické uchopenie a na prezentovanie dvoch výskumných štúdií – skúmania procesu výučby v nižšom sekundárnom vzdelávaní (2. stupeň základnej školy) a skúmania výučby vysokoškolského kurzu všeobecnej didaktiky.

Počet strán: 
370
Váha: 
700 g
15,95 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.